Co je program Origin Green?

Origin Green je průkopnický irský program udržitelnosti potravin a nápojů, který funguje na národní úrovni, sdružuje vládu, soukromý sektor, farmáře a výrobce potravin. Jedná se o dobrovolný program vedený organizací Bord Bia (Irish Food Board), který sdružuje potravinářský průmysl – od farmářů po producenty potravin, maloobchodníky a provozovatele potravinářských služeb – se společným cílem udržitelné výroby potravin.

„Udržitelnou výrobou potravin“ se rozumí výroba bezpečných a výživných potravin v životaschopném potravinářském průmyslu, která současně chrání a zlepšuje přírodní prostředí a místní komunitu. V podstatě to znamená uspokojení potřeb současnosti bez ohrožení budoucnosti.

Origin Green

Irsko má mnoho přírodních výhod, pokud jde o výrobu potravin. Naše klima umožňuje dlouhou, vegetační sezónu, a to díky dostatku dešťové vody. Povětrnostní podmínky jsou ideální pro chov hospodářských zvířat a pěstování mnoha plodin. Systém využívající venkovní potravu pro zvířata je účinnější a ekologičtější než intenzivní systémy „vnitřního“ krmení zvířat.

irské krávy

Tento program umožňuje irskému potravinářskému průmyslu stanovit a dosáhnout měřitelných cílů udržitelnosti, které respektují životní prostředí a účinněji slouží lokálním komunitám. Klíčem zapojení se do Origin Green je měření a průběžné zlepšování procesů výroby potravin a nápojů v rámci celého dodavatelského řetězce. Akreditace na úrovni farmy je poskytována podle ISO: 17065 a Carbon Trust (PAS 2050), zatímco výrobci potravin a nápojů jsou nezávisle ověřováni mezinárodními auditory, společností Mabbett.

MabbettBord Bia

Cíle programu

Hlavním cílem programu Origin Green je, aby se farmy a podniky vyrábějící potraviny v celém Irsku připojily k agendě udržitelnosti a dodržovaly měřitelné závazky k produkci udržitelným způsobem, přičemž průběžné zlepšování se je nezávisle posuzováno a ověřováno. Úspěch programu je také závislý na spolupráci jednotlivých členů.

Jak funguje Origin Green?

Origin Green pro farmáře – podpora udržitelného zemědělství

Hodnocení na farmách představuje klíčovou součást programu Origin Green. Zavádění posuzování udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků bylo umožněno již fungující infrastrukturou zajišťování kvality společnosti Bord Bia, která existuje již více než dvacet let. V této infrastruktuře více než 100 zemědělských auditorů provádí každý týden téměř 800 nezávislých auditů. Tato hodnocení se tradičně zaměřují na sledovatelnost, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a obecné otázky životního prostředí, přičemž hlavní důraz je kladen na pozitivní vliv na samotné potraviny.

Program Origin Green podporuje udržitelné zemědělství a rozšiřuje rozsah a hloubku sledovaných opatření udržitelnosti, aby se zajistilo, že program poskytne systém hodnocení, který měří to, na čem skutečně záleží. Dodatečná kritéria udržitelnosti zahrnují:

 • dohled nad množstvím produkovaného skleníkového plynu,
 • biologické rozmanitosti,
 • opatřením pro ochranu vodních zdrojů,
 • snižováním energetické náročnosti,
 • ekologickém hospodaření s půdou a
 • socioekonomické faktory.

Origin Green

Po každém auditu obdrží farmář oznámení o výsledcích v podrobné zprávě a zpětnou vazbu o výkonnosti farmy, která se každých 18 měsíců znova vyhodnocuje. To farmářům umožňuje činit rozhodnutí o zlepšení udržitelnosti svých farem a zároveň zlepšit jejich účinnost a životaschopnost.

K dnešnímu dni je v programu registrováno více než 50 000 farmářů, kteří produkují hovězí a jehněčí maso nebo mléko. Schéma udržitelného zajištění kvality produkovaných vajec (SEAS), které bylo zahájeno v listopadu 2017, již pokrývá 97 % irské produkce vajec. Pro drůbež a prasata se také vyvíjejí systémy zajištění udržitelnosti.

Origin Green pro potravinářské podniky

Irské potravinářské společnosti se zavázali k dodržování podmínek produkce potravin a nápojů. Povinné oblasti, ve kterých jsou stanoveny cíle, tvoří základ obchodního plánu udržitelnosti na 3-5 let. Členství v programu je omezeno jen na ty společnosti, které se řídí požadavky programu a dosahují stanovených cílů.

Povinná kombinace oblastí zahrnuje:

 • Zdroje surovin,
 • výrobní procesy a operace (jako je energetika, voda, odpad, emise a biologická rozmanitost,
 • sociální udržitelnost, včetně zdraví a výživy, komunitní iniciativ a spokojenosti zaměstnanců.

Každý člen musí také každoročně předkládat zprávu o zlepšování, v níž je uvedena výkonnost oproti stanoveným cílům popsaných v plánech udržitelnosti. Tento každoroční přezkum je rovněž auditován společností Mabbett. To se provádí prostřednictvím kombinace auditů na místě i „od počítače“.

Výrobci potravin a nápojů, maloobchodníci a provozovatelé potravinářských služeb mohou být vyloučení z programu Origin Green pro:

 • Nepředložení roční zprávy o zlepšování se,
 • nepoužívání přiměřeného úsilí k dodržování závazků stanovených v „Plánu udržitelnosti společnosti
 • porušení legislativního souladu, které je základním požadavkem programu Origin Green.

V současné době je do programu Origin Green zapojeno více než 350 společností. Tito členové představují 90 % celkového vývozu irských potravin a nápojů.

St. Patrick´s je hrdým členem programu Origin Green, výroba whiskeyginů i likérů se řídí podmínkami programu, což se projevuje v kvalitě všech našich destilátů.

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.

Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.